Kehittämiskeskus Tyynelä

Ikääntyneiden päihdetyö

Seniori I (2005-2008) ja Seniori II (2009-2011)

SENIORI-projekti oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima projekti. Projekti oli myös osa valtakunnallista Liika on aina liikaa - ikääntyminen ja alkoholi -kehittämishanketta.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa vuosina 2005 – 2008 kehitettiin päihdepalveluja ikääntyneille  kytkemällä päihdeosaamista kotona tapahtuvaan hoiva- ja huolenpitotyöhön. Asiakkaiden toiveesta aloitettiin myös vertaisryhmätoimintaa Pieksämäellä ja Savonlinnassa, jotka olivat ensimmäisen vaiheen hankepaikkakuntia. 

SENIORI-projektin toisessa vaiheessa (2009 – 2011) kehitettiin ja vahvistettiin päihdevastuuhenkilö- ja osaajaverkoston osaamista ja verkostoitumista sekä vertaisryhmätoimintaa.  Jatkohankkeeseen mukaan tulivat Pieksämäen ja Savonlinnan lisäksi Savonlinnan seudun Sosterin paikkakunnat (Savonranta, Kerimäki, Sulkava, Punkaharju ja Enonkoski) sekä Kuopion pohjoinen koti- ja laitoshoito.

Etsivää työtä ja vuorovaikutusta  

Ikääntyneen ihmisen päihdekuntoutumista ja osallisuutta tuettiin projektissa ikääntyneen omassa elinympäristössä etsivän työn, kuntouttavan työn ja vertaisryhmätoiminnan avulla. Kuntoutumisen avulla pyrittiin parantamaan asiakkaan toimintakykyä siten, että hänen oli mahdollista osallistua päätöksiin omasta elämästään ja olla osa ympäröivää yhteisöään. Erilaisten virallisten verkostojen, vapaaehtoisten ja läheisten avulla löydettiin ikääntyneitä päihteidenkäyttäjiä ja saatettiin heitä kuntoutumisen polulle yksilötyö- ja ryhmäprosessien avulla.

Yksilötyössä kartoitettiin ja vahvistettiin psyykkisiä ja sosiaalisia voimavarojen. Keskeisessä roolissa oli asiakkaan ja työntekijän välinen vuorovaikutus. Yksilötyön avulla luotiin uskoa muutoksen mahdollisuuteen ja tulevaisuuteen. Verkostojen rooli oli ihmisten löytämisessä ja toiminnan juurtumisessa varsin merkittävä. Projektin havainto oli, että ryhmätoimintaan osallistumisen edellytyksenä oli useasti ikääntyneen ihmisen henkilökohtainen kohtaaminen ja kuntoutumisprosessin käynnistyminen. Paikkakunnilla etsivää työtä tehtiin kartoittamalla, verkostoyhteistyöllä, infotilaisuuksissa, lehtijutuilla ja tiedottamalla palvelujärjestelmälle. 

Vertaisuudessa on voimaa

Kotiin tehdyn työn jälkeen asiakkaiden kiinnostus ulkomaailmaa ja omaan hyvinvointiin kohtaan lisääntyi. Vertaistukiryhmiä perustettiin projektin aikana yhdeksän. Samalla luotiin myös moniammatillinen ryhmäohjaajien verkosto, jonka kanssa toimintaa jatkettiin. Vertaistukiryhmien toimintaa tuettiin pienimuotoisella ohjaajakoulutuksella. Paikkakuntien vertaisryhmät jäivät toimimaan projektin päättyessä erilaisten verkostojen, vapaaehtoisten ja vertaisvetäjien voimin. Mukana on mm. seurakuntien diakoniatyöntekijöitä, A-killan vertaisohjaajia, vapaaehtoisia, kuntien kotihoidon sekä mielenterveys- ja päihdetyöntekijöitä.

Vertaisryhmätoiminnan avulla tavoitettiin yli 200 ikääntynyttä päihteidenkäyttäjää. Vertaistukiryhmien sisällöt vaihtelivat informaatiosta ja toiminnallisesta tekemisestä päihdekuntoutumisen käsittelyyn. Ryhmissä oli havaittavissa osallistujien kiinnostusta sekä oman, paremman tulevaisuuden luomiseen, että yhteiskunnan ja paikkakunnan ajankohtaisiin kysymyksiin. Osallisuuden ja voimaantumisen kokemuksista tuli totta.

Yhdessä oppimista

Senioripäihdevastuuhenkilö-koulutus etsi, kokosi ja koulutti päihdeyhdyshenkilö- ja osaajaverkostoja paikkakunnille. Koulutuksella tuettiin ikääntyneen ihmisen päihdeongelmaan liittyvän tietotaidon lisääntymistä, yhteistyön parantumista, verkostoitumista ja päihdekuntotumisen oikea-aikaisuutta ja soveltumista ikäihmisille. Tämän lisäksi koulutus tuki vertaisryhmätoiminnan kehittymistä paikkakunnille. Lisäksi verkoston jäsenet saivat verkoston kautta tukea omaan työssä jaksamiseensa.

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612
 


pdf liite

Seniori-päihdevastuuhenkilöiden koulutus

pdf liite

Seniori-vertaistukiryhmät

pdf liite

Seniori 1 -raportti

pdf liite

Selvästi Seniori, Opas ikääntyneille ja tietopaketti työntekijöille, esite

doc liite

Selvästi Seniori, Opas ikääntyneille

doc liite

Selvästi Seniori, Tietopaketti työntekijöille

pdf liite

Bikva-arviointiraportti 2010 "Vertaistuessa on läsnä koko elämä"

pdf liite

Bikva-arviointiraportti 2007 "Asiakaslähtöinen arviointi Seniori-hankeessa"

pdf liite

Seniori-projektin käytännön työmenetelmiä

pdf liite

Seniorityö näkyväksi, Ikääntyneiden päihdepalvelujen kehittämistyötä itäsuomalaisissa verkostoissa 2005 - 2011

pdf liite

Opinnäytetyö / Kyllikki Kemppainen 2008