Kehittämiskeskus Tyynelä

Kiinnipitävä ja jalkautuva työ: Päihdekuntoutuja työhallinnossa

Räätäli-projekti 2005-2008

RÄÄTÄLI oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Kehittämiskeskus Tyynelän hallinnoima hanke. Projekti toimi Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan seudun työvoimatoimistojen ja palvelukeskusten alueilla.

Pieksämäellä Räätäli-projekti toimi työvoimatoimistosta, Savonlinnassa työvoiman palvelukeskus Reimarista ja Mikkelissä työvoiman palvelukeskus Reitistä käsin. Työhallinnon työntekijät ehdottivat omille asiakkaillensa Räätäli-projektin tukea, jonka jälkeen asiakas itse päätti halusiko projektin asiakkaaksi vai ei. Asiakkaat olivat pääosin hyvin sitoutuneita toimintaan. Projektissa oli kaikilla kolmella paikkakunnalla yhteensä 98 asiakasta kesäkuusta 2005 lokakuun loppuun 2008.

Päihdehuollon ja työvoimahallinnon yhteistyötä

Räätäli-projekti toimi päihdehuollon ja työvoimahallinnon yhteisasiakkuuksissa. Projektissa kehitettiin uusia toimintamalleja työvoimahallinnon aktiivitoimenpiteiden piirissä oleville asiakkaille, vahvistettiin työvoimahallinnon hoitoonohjauksellista ja motivoivaa roolia päihdekysymyksissä sekä kehitettiin yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa asiakaslähtöisesti kokonaisvaltaista päihdekuntoutus- ja työllistymissuunnitelmaa.

Räätäli-projektin kohderyhmänä olivat ne asiakkaat, jotka kokivat päihteidenkäyttönsä vaikeuttavan omaa työllistymistään sekä ne asiakkaat, jotka itse halusivat selvittää ja kartoittaa päihdetilannettaan. Räätäli-projektin työotteena oli jalkautuva ja ammatillinen tuki asiakkaan arkeen. Tämän lisäksi projektin työntekijät konsultoivat palveluverkostoja päihdekuntoutumisen näkökulmasta sekä kehittivät työhallinnon päihdeasiakkaille vertaisryhmätoimintaa.

Asiakkaille tukea arkeen ja päihdeongelman hallintaan,
työntekijälle tietoa ja valmiuksia päihdeongelman kohtaamiseen

Arjessa toimiva ammatillinen työntekijä auttoi asiakasta arjesta selviytymisessä ja toimi asiakkaan rinnalla palveluissa. Projektin työntekijät kävivät asiakkaan kanssa keskusteluja omasta asenteesta ja tiedosta päihdeongelmaan liittyen ja auttoivat asiakasta arvioimaan ongelmansa laajuutta.

Projekti järjesti kaikilla paikkakunnilla koulutusta palveluverkostolle, mm. yleistietoa riippuvuudesta ja retkahtamisesta, päihdepäihdeongelman kohtaamisesta, puheeksi otosta ja dialogisesta verkostotyöstä. Projektin aikana kehitettiin  prosessikoulutusmalli riippuvuudesta ja retkahduksesta.

Projektin asiakkaille järjestettiin jokaiselle paikkakunnalle vertaisryhmätoimintaa, joka osoittautui erittäin hyväksi tukimuodoksi työssäkuntoutumisen rinnalle.

Projektin päätösseminaari pidettiin yhdessä Kehittämiskeskus Tyynelän Seniori-projektin kanssa 13.11.2008 Naarajärvellä.

Ymmärrystä päihdeongelmaan ja rohkeutta puheeksi ottoon

Räätäli-projektin tuloksena asiakkaiden retkahdusten määrä ja kestot vähenivät. Palvelujärjestelmä ja asiakkaat itse oppivat ymmärtämään retkahduksen merkityksen kuntoutumisen prosessissa ja hyväksymään sen. Asiakkaan status muuttui päihteitä käyttävästä työhallinnon työnhakija-asiakkaasta kuntoutujaksi/työssä kuntoutujaksi.

Asiakkaan arjesta tuli hallitumpaa ja asiakkaat voimaantuivat hoitamaan itseään ja virallisia asioitaan palvelujärjestelmässä. Asiakkaat oppivat käyttämään heille kuuluvia palveluja ja käyttäytymään palveluissa. Työhallinnon työntekijät ja asiakkaat oppivat puhumaan päihdeongelmasta sen oikeilla nimillä; päihdeongelma otettiin palvelussa puheeksi ja asiakkaat uskalsivat kertoa totuudenmukaisesti omasta tilanteestaan.

Projektin aikana tapahtui paljon muutosta asenteissa ja asiakkaan kohtaamisissa: päihdeasiakas ei tahallaan jää pois työstä tai hänelle varatuista palveluajoista, mutta hän ei kykene akuutin ongelmansa vuoksi suoriutumaan näistä. Yhdessä keskustelemalla ja purkamalla ongelmavyyhtiä tapahtui suuria muutoksia. Asiakkaat eivät hävinneet enää palveluista, vaan pitivät itse niistä kiinni joko tulemalla paikalle tai ilmoittamalla poissaoloistaan.

Räätäli-projekti oli hyvä päättää asiakkaan kommenttiin: ”Ensin tuli toivo ja sen jälkeen mahdollisuus.”

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612
 


pdf liite

Räätäli loppuraportti

pdf liite

Räätäli arviointiraportti

pdf liite

Työikäisten päihdekuntoutujien jalkautuvat palvelut