Kehittämiskeskus Tyynelä

Rikoksentekijöiden läheiset

Jyvällä (2007 - 2009)

JYVÄLLÄ oli rikoksentekijöiden ja heidän läheistensä kuntoutusjatkumoiden ja verkostotyön kehittämisprojekti Jyväskylän seudulla ja Ylä-Savossa. Projektia rahoitti Raha-automaattiyhdistys ja hanketta hallinnoi ja koordinoi Kriminaalihuollon tukisäätiö. Monitoimijahankkeessa oli mukana Jyväskylän Seudun Päihdepalvelusäätiö (nyk. Sovatek-säätiö), Jyväskylän Katulähetys, Iisalmen Nuorison Tuki ry ja Kehittämiskeskus Tyynelä.

JYVÄLLÄ-projektin kokonaistavoitteena oli moniongelmaisten kriminaalihuollon asiakkaiden kuntoutuspolkujen rakentaminen toimiviksi kokonaisuuksiksi: räätälöidä asiakkaiden tarpeiden mukaisia päihdekuntoutumisen, asumisen ja työhön kuntoutuksen palveluja, tiivistää kriminaalihuollon toimijoiden verkostoa sekä kartoittaa rikoksentekijöiden läheisverkoston tuen ja palveluohjauksen tarvetta. Tyynelän Kehittämiskeskuksen osahankkeen tavoitteena oli läheisverkoston tuen kartoitus ja yhteistyöverkoston osaamisen lisääminen.

Rikoksentekijöiden läheiset löydettiin haastattelemalla keskeisten sidosryhmien edustajia ja läheisten tuen tarve kartoitettiin tekemällä asiakastyötä Jyväskylän seudulla ja lähikunnissa. Läheisasiakkaat ohjautuivat osahankkeeseen Itä-Suomen aluevankiloiden ja Kriminaalihuoltolaitoksen (Khl:n) Jyväskylän aluetoimiston kautta.

Rikoksen tekijöiden läheisten tuen tarve

Läheistyö toteutettiin pääsääntöisesti yksilötapaamisina. Tapaamisissa korostuivat mm. puhumisen ja kuulluksi tulemisen tarve, tiedon puute, ennakkoluulot ja pelot. Läheiset tarvitsevat tukea arjessa jaksamiseen vankeusrangaistuksen aikana sekä siirymävaiheisiin vankilan ja siviilin välillä. Rikoksentekijän seuraamusjärjestelmään liittyvät termit ja käytännön saattavat olla läheisasiakkaile tuntemattomia niin kuin ne ovat ensikertalaiselle rikoksentekijällekin. Tiedon puutteesta johtuen läheisillä oli myös ennakkoluuloja ja pelkoja esimerkiksi vankilan käytäntöihin liittyen.

Häpeän ja syyllisyyden tunteet puhuttivat läheisiä paljon. Läheiset kokivat häpeää ja syyllisyyttä rikoksista, joita he eivät ole tehneet. Häpeä näkyy rikoksentekijöiden läheisten elämässä pahimmillaan sosiaalisen verkoston kaventumisena; läheiset eivät esimerkiksi halua osallistua sukujuhliin, joissa saattaisi joutua vastaamaan rikoksentekijää koskeviin kysymyksiin.

Rikoksentekijän päihdeongelma oli myös yksi keskeisimmistä aiheista asiakastapaamisissa. Suuri osa rikosseuraamusten piirissä olevista asiakkaista on päihdeongelmaisia. Päihdeteeman käsittelyssä käytettiin Myllyhoitoyhdistyksen kehittämää CRAFT–menetelmää soveltaen. Menetelmän avulla voimaannutettiin päihdeongelmaisen läheisiä ja edistettiin päihdeongelmaisen ja hänen läheisensä vuorovaikutusta.

Osahankkeeen tuloksena todettiin, että rikoksentekijöiden läheiset eivät ole profiloituneet minkään palveluntarjoajan asiakkaiksi nykyisessä palvelujärjestelmässä. Heitä ei nähdä omana tukea tarvitsevana asiakasryhmänä tai osana rikoksentekijän verkostoa ilman rikoksentekijän lupaa. Läheisten omien sanojen mukaan he ottavat mielellään apua vastaan, jos sitä on saatavilla ja apu on asiallista.

Osaamisen kehittäminen

Kehittämiskeskus Tyynelän osahankkeen vastuualueena JYVÄLLÄ–projektissa oli läheistyön lisäksi ammatillisen verkoston osaamisen lisääminen kriminaalipäihdetyössä. Osaamista lisättiin järjestämällä erilaisia koulutuksia Jyvällä-hankkeen keskeisille sidosryhmille.

Koulutusten aiheena olivat motivoiva haastattelu, verkostotyö sekä päihderiippuvuus ja retkahdus osana kuntoutumista. Koulutuksia on edelleen mahdollista tilata Seurakuntaopistolta Leena Paasikannakselta **@** p. 040 5801015 (motivoiva haastattelu).

Yhteystiedot

Erityisasiantuntija Kirsi Eskola
**@**
p. 040 553 6612
 


pdf liite

Jyvällä loppuraportti

pdf liite

Jyvällä asiakastyön raportti